O Kancelarii

Adwokat Rafał Musiał - ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2009 r., gdzie - z wynikiem bardzo dobrym - złożył egzamin magisterski. W okresie od stycznia 2010 r. do grudnia 2012 r. odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, natomiast w marcu 2013 r. złożył egzamin adwokacki, uzyskując wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W dniu 26 listopada 2014 r. został zarejestrowany w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.


Kancelaria Adwokacka Adwokata Rafała Musiał została założona w dniu 2 września 2013 r. i jej siedziba mieści się w Dąbrowie Górniczej - dokładną lokaliację Kancelarii ukazuje zamieszczona na stronie mapa. Kancelaria zajmuje się profesjonalnym świadczeniem usług prawnych, obejmujących doradztwo i reprezentację osób fizycznych, w tym przedsiębiorców oraz osób prawnych, nie wyłączając jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych spraw, które wymagają obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Wiodący obszar praktyki Kancelarii koncentruje się wokół doradztwa i prowadzenia spraw z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, prawa cywilnego i rodzinnego, prawa karnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Oferowane usługi obejmują prowadzenie negocjacji i reprezentację przy negocjacjach, udzielanie porad prawnych, sporządzanie oraz opiniowanie pism i umów, a także reprezentację Klientów przed Sądami, organami administracji publicznej i samorządowej, a także przed organami postępowania karnego.

Zakres usług

Każdemu Klientowi zapewniam indywidualne podejście do specyfiki sprawy, profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie. Korzystając z usług mojej Kancelarii możecie liczyć Państwo na pełną dyskrecję.

Prawo i postępowanie cywilne

Zapewniam kompleksowe doradztwo prawne przedprocesowe, jak i pomoc oraz zastępstwo w trakcie trwania procesu.

Prawo i postępowanie cywilne

W ramach tych dziedzin Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi:

1. Materialne prawo cywilne - przede wszystkim sprawy z zakresu:

ochrony dóbr osobistych,

prawa rzeczowego:

 • doradztwo w zakresie prawa własności (w tym także jego ochrony), użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych (w tym użytkowania, wszelkiego rodzaju służebności, zastawu i hipotek) oraz posiadania (w tym także jego ochrony),
 • sporządzanie i opiniowanie wszelkich umów z zakresu prawa rzeczowego,
 • doradztwo w zakresie regulowania stanów prawnych i obrotu nieruchomościami,
 • doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości (m.in. zniesienie współwłasności, zasiedzenie),
prawa zobowiązań:

 • doradztwo w zakresie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych (w tym m.in. wykonywanie, niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie umów, zawieranie i opiniowanie umów), np. sprzedaż, zlecenie, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem, dzierżawa, przewóz, komis, umowy ubezpieczeń, darowizny i wiele innych,
 • dochodzenie należności umownych i pozaumownych, obsługa roszczeń odszkodowawczych (z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej), zadośćuczynienia,
 • doradztwo przy windykacji należności pieniężnych i niepieniężnych,
 • doradztwo w zakresie ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,
 • uczestnictwo w rokowaniach lub negocjacjach w zakresie nawiązywania, wykonywania lub rozwiązywania umów,

prawa spadkowego:

 • doradztwo prawne w zakresie dziedziczenia (w tym także dziedziczenia gospodarstw rolnych) i testamentów,
 • doradztwo i pomoc prawna w zakresie roszczeń o zachowek,
 • umowy dotyczące spadku,

2. Postępowanie cywilne:

W ramach tej dziedziny, Kancelaria prowadzi postępowania sądowe obejmujące sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i nieletnich, prawa pracy, prawa gospodarczego oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Usługi Kancelarii obejmują m.in.:

 • opiniowanie celowości wszczynania postępowań sądowych,
 • doradztwo prawne przedprocesowe, przygotowywanie i sporządzanie pism procesowych w postępowaniu procesowym, nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym (m. in. pozwy, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne, skargi na orzeczenia referendarzy, sprzeciwy, zarzuty, skargi na czynności Komorników, wnioski w postępowaniu nieprocesowym).
 • zastępstwo procesowe we wszystkich sprawach w postępowaniu procesowym (np. sprawy o zapłatę, o wydanie, o rozwód, o separację, o alimenty, o ochronę posiadania, o ochronę konkurencji), nieprocesowym (np. sprawy o zezwolenie na zawarcie małżeństwa, sprawy o wydanie rozstrzygnięć o istotnych sprawach rodziny lub dziecka, sprawy o kontakty i egzekucję kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego, sprawy o przysposobienie, sprawy opiekuńcze, sprawy o zniesienie współwłasności, dział spadku, zasiedzenie, ustanowienie służebności i drogi koniecznej, sprawy z zakresu prawa spadkowego, sprawy depozytowe i rejestrowe), zabezpieczającym (m.in. zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych) i egzekucyjnym (m.in. przy egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych).

3. Międzynarodowe prawo i postępowanie cywilne

Prawo rodzinne i nieletnich

Oferuję pomoc w zakresie wszelkich spraw rodzinnych oraz spraw o czyny karalne nieletnich.

Prawo rodzinne i nieletnich

1. Prawo rodzinne:

W ramach tej dziedziny Kancelaria świadczy w szczególności usługi doradztwa i reprezentacji procesowej w zakresie spraw obejmujących następujące zagadnienia:

 • prawa i obowiązki małżeńskie (m.in. roszczenia o zaspokajanie potrzeb rodziny, sprawy o nakazanie wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka),
 • małżeńskie ustroje majątkowe (sporządzanie porozumień i projektów umów, podział majątku wspólnego, ustanawianie rozdzielności majątkowej),
 • separację,
 • rozwód,
 • ustalanie pochodzenia dziecka, ustalanie i zaprzeczanie ojcostwa, ustalanie i zaprzeczanie macierzyństwa
 • władza rodzicielska (ograniczanie, zawieszanie, pozbawianie i przywracanie władzy rodzicielskiej),
 • zarząd majątkiem dziecka,
 • kontakty z dzieckiem,
 • przysposobienie,
 • alimenty (dochodzenie i uchylanie obowiązku alimentacyjnego),
 • ubezwłasnowolnienie

2. Postępowanie w sprawach nieletnich

Kancelaria świadczy wszelkie usługi w związku z toczącym się postępowaniem w stosunku do nieletniego, w sprawach o czyny karalne (we wszystkich instancjach), a także świadczy usługi doradcze w zakresie stosowanych wobec nieletniego środków wychowawczych i poprawczych.

Prawo gospodarcze i handlowe

W sprawach działalności gospodarczej doradzę, tak aby Państwa firma korzystnie na tym zyskała w zgodzie z prawem.

Prawo gospodarcze i handlowe

 • prowadzenie i reprezentacja przy negocjacjach handlowych

 • sporządzanie i opiniowanie umów w obrocie handlowym

 • doradztwo i reprezentacja przy zakładaniu działalności gospodarczej (w tym spółek cywilnych) oraz spółek prawa handlowego "(spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej) oraz przy ich likwidacji."

 • obsługa prawna przedsiębiorców, Spółdzielni, Spółek i innych osób prawnych

 • zastępstwo procesowe w sporach związanych z funkcjonowaniem podmiotów prawa handlowego (np. zaskarżanie uchwał)

 • doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa i postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz obsługa prawna ​ Syndyków

Prawo karne

Oferuję obronę i reprezentację w procesach karnych - od postępowania przygotowawczego aż do postępowania przed Sądem Najwyższym

Prawo karne

 • doradztwo prawne i reprezentacja pokrzywdzonych (osób fizycznych i prawnych) w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego;

 • obrona w sprawach karnych (w tym gospodarczych), karnych skarbowych, w sprawach o wykroczenia i w postępowaniu w sprawach nieletnich

 • sporządzanie pism procesowych w sprawach karnych (subsydiarne akty oskarżenia, apelacje, zażalenia, kasacje, wnioski)

 • reprezentacja w sprawach związanych z postępowaniem wykonawczym

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Rozwiązuję wszelkie spory pracodawca - pracownik oraz sporządzę wszelką dokumentację prawną z zakresu prawa pracy.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zakres świadczonych usług obejmuje:

1. Prawo pracy:

 • doradztwo w zakresie stosunków pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia,
 • przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji zakładów pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, itp),
 • przygotowywanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, wypowiedzeń umów o pracę, umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu,
 • sporządzanie wszelkich pism procesowych (m.in. pozwów) z zakresu prawa pracy oraz reprezentowanie Klientów przed Sądami pracy (m.in. sprawy o zapłatę wynagrodzenia, przywrócenia do pracy, odszkodowania, odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, roszczenia związane z mobbingiem, sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy i wiele innych),
 • reprezentowanie Klientów w prowadzeniu sporów związanych z odpowiedzialnością korporacyjną członków zarządów Spółek kapitałowych,
 • przygotowywanie wszelkich pism pozaprocesowych z zakresu prawa pracy oraz zastępstwo prawne przed organami administracyjnymi związanymi z nadzorem nad wykonywaniem pracy (np. PIP).

Prawo administracyjne

Reprezentuję Klientów przed organami administracji publicznej oraz Sądami administracyjnymi.

Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne

1. Prawo i postępowanie administracyjne:

 • doradztwo prawne z zakresu prawa administracyjnego (w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego, gospodarki nieruchomościami, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości),
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej,
 • sporządzanie projektów pism z zakresu postępowania administracyjnego (odwołania od decyzji, skargi, zażalenia, wnioski o wznowienie postępowania, wnioski o stwierdzenie nieważności aktów prawa administracyjnego),
 • sporządzanie projektów środków odwoławczych od decyzji i postanowień organów skarbowych, w zakresie spraw regulowanych ustawą Ordynacja podatkowa.

2. Postępowanie sądowo-administracyjne:

 • doradztwo prawne w zakresie prowadzonego postępowania sądowo-administracyjnego przed Sądami wszystkich instancji,
 • reprezentacja w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie pism procesowych z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego (skargi do WSA, zażalenia, skargi kasacyjne, itp.)

Klienci mojej zawsze mogą liczyć na to, że poświęcę im wystarczającą ilość czasu oraz dołożę wszelkich starań, żeby pomóc im rozwiązać problemy prawne, a także zaproponować optymalne rozwiązania.

W celu uzyskania pomocy prawnej należy wcześniej skontaktować się telefonicznie lub przez e – mail z Kancelarią Adwokacką w celu umówienia spotkania z Adwokatem w dogodnym dla Klienta terminie.

Formularz kontaktowy

telefony

TEL. 609 775 827
FAX: 32 261 90 15

Kancelaria Adwokacka


Adwokat Rafał Musiał
ul. Graniczna 12/ 204
41-300 Dąbrowa Górnicza

E - mail


rafal.musial@interia.eu